Logo-Keurmerk-Private-Lease-DEF-CMYK-01

Privacyverklaring

Stichting Keurmerk Private Lease respecteert de privacy van al haar deelnemers en relaties. Het beschermen van ontvangen persoonsgegevens van onze bezoekers en relaties vinden wij dan ook heel belangrijk. Daarom verwerken wij uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en volgens de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese verordening is ook internationaal bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze wetgeving is per 25 mei 2018 van kracht en zal door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) worden gehandhaafd. In deze privacyverklaring kunt u  lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is opgesteld en eigendom van:

Stichting Keurmerk Private Lease
Postbus 149
3980 CC BUNNIK
Inschrijving Kamer van Koophandel 64637689

Aanspreekpunt voor Privacy vragen
Voor vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht bij het secretariaat van Stichting Keurmerk Private Lease. Vanuit het secretariaat zullen uw vragen in behandeling worden genomen en zal toezicht worden gehouden op de naleving van de AVG binnen Stichting Keurmerk Private Lease. Ook zal het secretariaat u informeren wie uw directe contactpersoon is bij eventuele incidenten of onverhoopte datalekken.
Hiervoor kunt u een mail sturen naar info@keurmerkprivatelease.nl of telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer (030) 659 54 55.
Wanneer u vragen of klachten heeft over onze naleving van de AVG kunt u ook contact opnemen met het secretariaat.

Wat is een persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. U kunt hierbij denken aan uw naam, adres of email adres, maar ook gegevens als uw kenteken of het IP adres van uw computer zijn persoonsgegevens, omdat ze herleid kunnen worden naar u als persoon. Dit geldt ook voor gegevens betreffende ZZP’ers, een vof, een maatschap en eenmanszaken. 

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens
De Algemene verordening gegevensbescherming geeft in artikel 5.1.b aan dat er een doel moet zijn om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Stichting Keurmerk Private Lease is transparant over de persoonsgegevens die we verwerken, hoe wij eraan gekomen zijn en waar we ze voor gebruiken. De te verwerken persoonsgegevens zijn ook relevant en Stichting Keurmerk Private Lease verzamelt niet meer gegevens dan zij nodig hebben voor het uitvoeren van haar taak.

Er zijn verschillende doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken. Dit zijn onder andere:

 • U (na aanvraag) te kunnen voorzien van informatie
 • Om uw melding of klacht te kunnen behandelen of om uw vraag te kunnen beantwoorden
 • U als eigenaar of medewerker bij een aanbieder van het Keurmerk Private Lease product op de hoogte te houden van onze activiteiten en van ontwikkelingen omtrent het Keurmerk Private Lease.
 • Ter uitvoering van de relatie die wij hebben met u als klant van het Keurmerk Private Lease product, uw bedrijf of uw werkgever.
 • Om contact met u op te nemen
 • Uw gegevens in onze administratie te zetten en deze bij te werken als er wijzigingen zijn
 • Voor het versturen van enquêtes, vragenlijsten of specifieke vragen
 • Voor het versturen van e-mails, specifieke informatie met betrekking tot het Keurmerk Private Lease of nieuws bulletins
 • Ter bestrijding van risico’s en fraude en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
 • Voor het uitvoeren van marketingactiviteiten
 • Om u uit te nodigen voor bijeenkomsten

Wij verwerken uw gegevens ter uitvoering van een met uw onderneming gesloten (lidmaatschap)overeenkomst, met uw toestemming, op basis van ons gerechtvaardigd belang en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wanneer uw onderneming aanbieder is van het Keurmerk Private Lease product , dan kunnen wij u vanwege ons gerechtvaardigd belang en/of ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst informatie over het Keurmerk Private Lease en informatie over ondersteunende dienstverlening en nieuwsbrieven toesturen. Tevens kunnen wij u uitnodigen voor bijeenkomsten gericht op activiteiten rondom het Keurmerk Private Lease. Indien u deze informatie niet wilt ontvangen, dan kunt u hiertegen bezwaar bij ons maken  (zie Recht van bezwaar).

Wanneer wij geen relatie, lidmaatschap of overeenkomst met u hebben, dan mogen wij u alleen op basis van toestemming informatie over het Keurmerk Private Lease, ondersteunende dienstverlening of een nieuwsbrief per mail toesturen. Indien u geen informatie meer wenst te ontvangen, dan kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken (zie toestemming intrekken).

Ons doel is dat u precies weet wat wij van u verwerken, waarom dat nodig is en vooral dat u altijd controle blijft houden over uw persoonsgegevens en in voorkomende gevallen de gegevens kan corrigeren.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens
Wij delen uw gegevens, uitsluitend indien u dit duidelijk aangeeft, aan aanbieders van het Keurmerk Private Lease om u te voorzien van de door u gewenste informatie. Stichting Keurmerk Private Lease zal uw gegevens nooit zonder vooraf toestemming te vragen delen met derden.

Ook, indien Stichting Keurmerk Private Lease hiertoe verplicht wordt door wet- of regelgeving, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en onderzoeksdiensten.

Als wij uw gegevens laten verwerken door een derde partij, dan zal Stichting Keurmerk Private Lease met deze partij een verwerkersovereenkomst afsluiten om daarmee uw privacy te waarborgen. In deze verwerkersovereenkomst staat vermeld voor welk doel wij uw persoonsgegevens aan deze derde partij hebben verstrekt en wat het specifieke doel is van deze verwerking. Uw persoonsgegevens mogen voor geen enkel ander doel gebruikt worden en na het uitvoeren van de taak of dienst van dit derde bedrijf dienen zij uw persoonsgegevens weer terug te geven aan Stichting Keurmerk Private Lease of deze gegevens te vernietigen.

Welke persoonsgegevens
De volgende categorieën van persoonsgegevens worden van u vastgelegd:

 • Contactgegevens: Uw volledige naam, uw geslacht, aanspreektitel, (zakelijke) contactgegevens zoals naam van uw bedrijf, telefoonnummer(s) en het e-mailadres.

U heeft altijd de mogelijkheid uw gegevens aan te laten passen of uw voorkeur bij ons aan te geven over de informatie welke u wenst te ontvangen, of juist niet meer wenst te ontvangen. Bij al onze berichtgevingen heeft u ook altijd de mogelijkheid om uzelf eenvoudig af te melden.

Cameratoezicht
Op onze vestiging zijn camera’s aanwezig. Wij vinden dit belangrijk voor de veiligheid van u en uw voertuig, onze medewerkers en onze voertuigen. De camerabeelden worden na vijf dagen verwijderd. We bewaren de camerabeelden langer als deze nodig zijn voor bijvoorbeeld een politieonderzoek na een diefstal of een ander incident. 

Beveiligingsmaatregelen
Wanneer wij uw gegevens verwerken, dan maken wij altijd gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen. Uw persoonsgegevens worden als strikt vertrouwelijk behandeld en worden beveiligd tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Hiervoor worden verschillende beveiligingstechnieken gebruikt waaronder beveiligde servers, firewalls, maar ook fysieke bescherming door gegevens op verschillende locaties op te slaan.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke of fiscale bewaartermijn. De fiscale bewaartermijn is 7 jaar. Indien er voor persoonsgegevens die wij van u verwerken geen wettelijke bewaartermijn geldt , dan hanteren wij een bewaartermijn van maximaal  vijf jaar na afloop van onze zakelijke relatie of zoveel korter als nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens gebruiken.

Cookies
Voor het gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Uw rechten als klant
Wanneer er persoonsgegevens van u verwerkt worden heeft u ook rechten volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze rechten zijn:

  • Recht op informatie: Op het moment dat wij uw persoonsgegevens verzamelen zijn wij verplicht u te laten weten wie wij zijn, welke gegevens wij van uw verwerken, met welk doel wij deze gegevens verwerken, aan wie wij de gegevens verstrekken, hoe lang we de gegevens bewaren, hoe we de gegevens beveiligen en welke rechten u heeft. Dit doen wij met deze privacyverklaring.
  • Recht op inzage: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: de persoonsgegevens die wij van u verwerken, met welk doel wij deze verwerken, aan wie wij de gegevens hebben verstrekt, van wie we de gegevens hebben gekregen en hoe lang we de gegevens bewaren.
  • Verzoek om rectificatie: Wanneer wij onjuiste of niet volledige gegevens van u hebben, heeft u het recht deze te (laten) corrigeren. Wij zullen deze gegevens aanpassen en de correcties ook doorgeven aan derde partijen die uw gegevens via ons hebben ontvangen, als u dit aan ons vraagt.
  • Verzoek om gegevens te wissen: U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen: - wanneer wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor ze verzameld zijn; - zodra u uw gegeven toestemming intrekt om de gegevens te gebruiken - direct vanaf het moment dat wij de persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken dan oorspronkelijk aangegeven
  • Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij de gegevens verwerken op grond van ‘gerechtvaardigd belang’ of wanneer u bezwaar maakt tegen het naar u versturen van nieuwsbrieven. In het laatste geval zullen wij de verzending van de nieuwsbrief onmiddellijk stop zetten. In alle andere gevallen zullen wij eerst een belangenafweging maken.
  • Recht van beperking: U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens tijdelijk stop te zetten wanneer: - u de juistheid van uw gegevens ter discussie stelt - de verwerking onrechtmatig is; - wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u wilt ze voor een rechtsvordering; - u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit verzoek nog in behandeling is.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om uw gegevens in een digitaal bestand van ons te krijgen als u daar om vraagt. Dit geldt alleen voor de gegevens die wij van u verwerken met de grondslag overeenkomst of toestemming.

Voor alle bovengenoemde rechten geldt dat we moeten kunnen vaststellen dat het verzoek daadwerkelijk van u komt. Dit kan betekenen dat wij u hiervoor enkele controle vragen kunnen stellen of in het uiterste geval vragen om naar onze vestiging te komen om u te legitimeren. Dit doen wij omdat wij natuurlijk niet willen dat uw gegevens in de handen van een onbevoegde persoon terecht komen.

U kunt het verzoek tot bovengenoemde rechten indienen via: info@keurmerkprivatelease.nl

Wij zullen u in alle gevallen een (schriftelijke) bevestiging geven van uw verzoek. Wij zullen in ieder geval binnen 30 dagen gehoor geven aan uw verzoek. Wanneer wij meer tijd nodig hebben, zullen wij u dit binnen 30 dagen laten weten. De termijn waarin wij aan uw verzoek moeten voldoen, kan met maximaal 2 maanden worden verlengd.

Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u dit met een schriftelijke motivatie laten weten.

Toestemming intrekken
Wanneer wij uw gegevens verwerken op de grondslag “Toestemming”, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt dit kenbaar maken via: info@keurmerkprivatelease.nl

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dit betekent dat alle verwerkingen van persoonsgegevens die wij eerder op basis van toestemming hebben uitgevoerd rechtmatig blijven.

Wanneer u uw toestemming intrekt, zal de verwerking door ons worden gestaakt, tenzij deze wegens een wettelijke verplichting noodzakelijk is.

Klacht indienen
Als u vragen heeft of een klacht wilt indienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt dit doen via: info@keurmerkprivatelease.nl

Wanneer uw vraag of klacht nog steeds niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, www.Autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. U zult, indien noodzakelijk, op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In deze verklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Eerdere versies zijn ook te raadplegen.

Datum privacyverklaring: 24 mei 2018
Datum laatste wijziging: 24 mei 2018