Geschillencommissie

Als u en de leasemaatschappij het oneens zijn, kunt u terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie Private Lease. De leasemaatschappij kan ook een geschil voorleggen aan deze onafhankelijke commissie. De contactgegevens zijn:

Geschillencommissie Private Lease, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. (http://www.degeschillencommissie.nl/).

In de Algemene voorwaarden staan vijf punten waar u rekening mee moet houden:

  • “Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen als u uw klacht eerst bij de leasemaatschappij indient.
  • Leidt de klacht bij de leasemaatschappij niet tot een oplossing, dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop u de klacht bij de leasemaatschappij indiende, schriftelijk (of in een andere door de Commissie te bepalen vorm) bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
  • Wanneer u een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de leasemaatschappij aan deze keuze gebonden. Indien de leasemaatschappij een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet zij u eerst (schriftelijk of in een andere passende vorm) om uw akkoord vragen. De leasemaatschappij geeft u daarvoor een termijn van 5 weken. Zij vermeldt dat zij het geschil bij de gewone rechter aanhangig zal maken als u binnen deze termijn niet uw akkoord geeft.
  • De Geschillencommissie doet uitspraak volgens het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt u desgevraagd toegezonden. De beslissing van de Geschillencommissie geldt als een bindend advies waartegen geen hoger beroep openstaat. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
  • Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.”

De adviezen van Geschillencommissie zijn bindend. Alleen een rechter kan tegen het advies ingaan.

Stichting Keurmerk Private Lease kan volgens de Algemene voorwaarden in bepaalde gevallen een rol spelen:

“De Stichting Private Lease staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie door de leasemaatschappijen die bij het Keurmerk Private Lease zijn aangesloten. Dat is echter niet het geval als de leasemaatschappij besluit het bindend advies binnen 2 maanden ter toetsing aan de rechter voor te leggen en de rechter het bindend advies onverbindend verklaart en tegen het vonnis niet meer opgekomen kan worden.

De garantstelling van Stichting Keurmerk Private Lease geldt tot € 3.000,- en onder voorwaarde dat u uw vordering op de leasemaatschappij aan de stichting overdraagt. Bij bedragen groter dan € 3.000,- zal de Stichting Keurmerk Private Lease voor het meerdere proberen de leasemaatschappij via de rechter tot betaling te bewegen. Lukt dat, dan wordt het geïncasseerde bedrag boven € 3.000,- aan u overgedragen.

In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van de leasemaatschappij keert Stichting Keurmerk Private Lease een bedrag tot maximaal € 3.000,- per geschil uit en geldt de garantstelling alleen als het faillissement of de surseance is uitgesproken of de leasemaatschappij haar bedrijf heeft beëindigd nadat de Geschillencommissie uitspraak heeft gedaan.”